Home Điện lực Quảng Nam Phát triển ngành Điện lực tại Việt Nam: Khó khăn và giải pháp